Προσδιορισμός δεξιοτήτων και ενεργειών προσωπικής επωνυμίας  

Για να βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν την προσωπική τους επωνυμία, οι εταίροι θα καθορίσουν τις βασικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους ενήλικες προς αυτή την κατεύθυνση. Με βάση τις δεξιότητες, θα αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή δράσεων που πρέπει να εφαρμόσουν οι νέοι ενήλικες για την ανάπτυξη και τη διατήρηση μιας επιτυχημένης προσωπικής επωνυμίας  

CV Generator 

Το CV Generator θα είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, που επιτρέπει στους χρήστες να τονίζουν τα ισχυρά χαρακτηριστικά τους σε ένα ελκυστικό βιογραφικό. Το εργαλείο θα χρησιμοποιήσει μια εξατομικευμένη προσέγγιση, βοηθώντας τους χρήστες να καθορίσουν τις ισχυρές τους δεξιότητες και στη συνέχεια να τις παρουσιάσουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Οδηγός για την εκπαίδευση στην προσωπική επωνυμία  

Ο οδηγός στοχεύει να υποστηρίξει τους συμβούλους σταδιοδρομίας να αναπτύξουν διαδικτυακές δραστηριότητες για την εισαγωγή προσωπικής επωνυμίας στην εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση σταδιοδρομίας. Θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα καταλληλότερα διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση για την προσωπική επωνυμία (π.χ. τεστ προσωπικότητας) σε συνδυασμό με Εργαλεία Web-Conferencing και Εικονικές τάξεις για ομαδικές συνεδρίες ή ατομική συμβουλευτική. Το CV generator θα παρουσιαστεί επίσης στον οδηγό.  
Search