Σχετικά με το έργο

Υπόβαθρο

Η μετάβαση της ΕΕ προς μια πιο ψηφιακή και πιο πράσινη οικονομία απαιτεί από τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας να διαθέτουν τουλάχιστον ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης καριέρας. Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας (CMS) εξοπλίζουν τα άτομα με εγκάρσιες (ήπιες) ικανότητες για καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους στην εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή. Σύμφωνα με το ELGPN: "Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας αναφέρονται σε μια σειρά ικανοτήτων που παρέχουν δομημένους τρόπους για τα άτομα και τις ομάδες να συγκεντρώνουν, να αναλύουν, να συνθέτουν και να οργανώνουν προσωπικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες, καθώς και τις δεξιότητες λήψης και εφαρμογής αποφάσεων" Επί του παρόντος, η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει σοβαρά τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη με πολλούς τρόπους, και έχει οδηγήσει σε πολλές δοκιμές για διαδικτυακή κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς οι προσωπικές υπηρεσίες δεν ήταν διαθέσιμες.   

Στόχος        

Ο στόχος του έργου είναι διπλός: Από τη μία πλευρά, θα βοηθήσει τους συμβούλους/εκπαιδευτές σταδιοδρομίας να εισαγάγουν μια "συνδυασμένη καθοδήγηση" στη διαδικτυακή επιμόρφωση για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και έτσι να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που προκάλεσε ο COVID-19. Από την άλλη πλευρά, θα εισαγάγει την προσωπική επωνυμία μια νέα μέθοδο στην εκπαίδευση διαχείρισης σταδιοδρομίας, η οποία θα βοηθήσει τους αναζητούντες εργασία να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της προτίμησής τους.

  Ομάδα-στόχος  


Άμεση: Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κυρίως αυτοί από τμήματα ΤΠΕ), σύμβουλοι/προπονητές επαγγελματικού προσανατολισμού που εργάζονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Έμμεσα: Σχολεία, Ιδρύματα Κατάρτισης, οργανισμοί εργασίας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εταιρείες ΤΠΕ, οργανισμοί ΕΕΚ  

Αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τρία: 
-Προσδιορισμός δεξιοτήτων και ενεργειών για τη δημιουργία της προσωπικής επωνυμίας: Ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει τον ορισμό των ήπιων δεξιοτήτων και των σχετικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας προσωπικής επωνυμίας 

 -CV generator: Ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα «κατατάσσει» τους μαθητευόμενους με βάση τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Στη συνέχεια θα οργανώσει τις πληροφορίες στο βιογραφικό τους σύμφωνα με τις δεξιότητες που τους χαρακτηρίζουν περισσότερο.

 -Οδηγός για την προσωπική επωνυμία: Ένας οδηγός που θα απευθύνεται σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν διαδικτυακές δραστηριότητες σχετικές με τη δημιουργία μιας προσωπικής επωνυμίας. Ο Οδηγός θα περιέχει πληροφορίες και οδηγίες που θα βοηθήσουν τους συμβούλους/προπονητές να ενσωματώσουν το CV Generator στις εκπαιδευτικές τους προσεγγίσεις. Επιπλέον, ο οδηγός θα προτείνει διάφορα διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υιοθετήσουν μια ψηφιακή προσέγγιση.  
Search